Taxibus Utrecht

Logo Taxibus Utrecht

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Voorwaarden

voor indien Handbagage bestaat uit:
a. vuurwapens, slag- en/of steekwapens;
b. ontplofbare stoffen;
c. samengeperste gassen in reservoirs;
d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare stoffen;
e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;
f. verdovende middelen;
g. munitie.
3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat
Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd
wordt.
Artikel 9: Vervoer van dieren
1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende
lid van dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas
of een dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op
schoot gehouden, worden meegevoerd. Honden mogen evenwel ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd.
2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor de
Bestuurder lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een ernstige ziekte.
3. Hulphonden, zoals blindengeleidehonden dienen onder alle
omstandigheden te worden meegenomen. Indien een Bestuurder allergisch is, dient hij/zij binnen 15 minuten voor vervangend
vervoer te zorgen.
Artikel 10: Gevonden voorwerpen
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen (artikel 5 t/m 12 van
boek 5 Burgerlijk Wetboek) ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:
1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus
gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen.
Indien de vinder het gevonden voorwerp of de geldsom onder
zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs
van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
2. Vervoerder is bevoegd een door Bestuurder gevonden of door
een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie
maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is,
eerder te verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.
3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst
van een ingevolge lid 2 verkocht voorwerp of het bedrag van een
gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien
deze zich binnen één jaar na melding van verlies aanmeldt.
Indien de rechthebbende het gevonden voorwerp of de
opbrengst van de verkoop daarvan opeist, mag de Vervoerder
hem het verschuldigde bewaarloon en administratiekosten in
rekening brengen.
Artikel 11: Overmacht
1. Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend
wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, of als deze noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). Als de Vervoerder door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Reiziger/ Opdrachtgever kan voldoen, kan de Reiziger/ Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. De Vervoerder zal in dat
geval door de Reiziger/ Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2. In geval van overmacht heeft Reiziger/ Opdrachtgever geen
recht op schadevergoeding, behoudens het bepaalde in artikel
6:78 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 12: Aansprakelijkheid van Vervoerder
1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door
dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat
in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen.
Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder
niet heeft kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die
vervoerder in genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd
is, is wettelijk beperkt tot € 1.000.000 per reiziger met een maximum van € 15.000.000 per gebeurtenis.
2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan
tijdens het vervoer en is veroorzaakt:
a. door een aan Reiziger overkomen ongeval dat voor rekening
van Vervoerder komt; of
b. door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft
kunnen vermijden of waarvan de Vervoerder de gevolgen heeft
kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Vervoerder
mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van
Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.500,-
per Reiziger.
3. In geval van vertraging is Vervoerder wettelijk aansprakelijk
tot een maximum van € 1.000,-.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van Reiziger
Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage aan Vervoerder berokkent,
behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet heeft kunnen vermijden
en voor zover zulk een Reiziger de gevolgen daarvan niet heeft
kunnen verhinderen. Reiziger kan geen beroep doen op de hoe Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per
Auto zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000, waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen
dan wel wordt bepaald door het hanteren van de Taxameter. Het
vervoer omvat tevens het in- en uitstappen.
2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/ Opdrachtgever en
Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer
openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als
parkeerplaats voor taxi’s.
4. Auto: motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet
personenvervoer 2000.
5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
7. Opdracht:
a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan een Vervoerder
die op een Taxistandplaats reizigers afwacht;
b. iedere andere opdracht van een Reiziger/ Opdrachtgever aan
Vervoerder.
8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens
Bestuurder(s) van de auto(’s) daaronder begrepen, die zich verbindt personen te vervoeren per Auto.
9. Bestuurder: bestuurder van de auto waarmee taxivervoer
wordt verricht (de taxichauffeur) in dienst van Vervoerder met
inbegrip van andere Bestuurders van de auto, die niet in dienst
zijn van vervoerder maar wel dienst doen in zijn opdracht in een
vervoermiddel van Vervoerder of een vervoermiddel dat aan
Vervoerder beschikbaar is gesteld.
10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te
voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder
begrepen levende dieren, alsmede andere voorwerpen die door
de Vervoerder als handbagage worden toegelaten.
11. Taxameter: apparaat in de auto dat de vervoerprijs overeenkomstig de kenbaar gemaakte tarieven aangeeft. De Taxameter
dient zichtbaar aanwezig te zijn.
Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de behandeling
van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals
bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
1. Een Vervoerovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de Reiziger van het aanbod van de Vervoerder.
2. Als sprake is van een Opdracht als bedoeld in artikel 1 lid 7a.,
dan is Vervoerder verplicht deze opdracht te aanvaarden, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 1.
3. De verplichtingen van Vervoerder, waaronder artikel 7, gelden
eveneens tegenover de Reiziger die niet als Opdrachtgever
optreedt.
Artikel 4: Beëindiging en annulering Vervoerovereenkomst
1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken
en aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger
dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de
Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger (verder) vervoert. Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten.
2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden de Reiziger enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de ritprijs tot
stand komt via de Taxameter, het bedrag verschuldigd dat de
Taxameter aangeeft op het moment van beëindiging van de rit.
Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen,
is Reiziger een evenredig deel van de vooraf overeengekomen
prijs verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel van
de rit.
4. Reiziger/ Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder bestelde rit afzien. In een dergelijk geval is de Reiziger/
Opdrachtgever gehouden tot een schadeloosstelling naar redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder wanneer sprake is van
aantoonbare schade. Dit geldt ook wanneer de Reiziger niet
verschijnt op de met de Vervoerder afgesproken plaats.
5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde rit niet volgens afspraak
verschijnt, heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op
redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadevergoeding.
Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden – Reiziger
1. Reiziger is gehouden:
a. door Vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of
instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;
b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een boete die
voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door
de Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Vervoerder;
c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
d. het gebruiken van rookwaar;
e. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen,
bedreigen, dan wel zich op een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of anderen;
f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs,
hetzij de door de Taxameter bepaalde ritprijs te betalen.
4. Wanneer vóór of tijdens de rit omstandigheden aan de zijde
van Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger
bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen,
doch die, indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger
bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De opzegging
geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving van
de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan door vervoerder. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade te
vergoeden.
5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de
rit te wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze
verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of
gevaar voor het verkeer ontstaat.
Artikel 6: Betaling
1. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt
op grond van de Wet Personenvervoer 2000 vastgestelde en op
correcte wijze bekend gemaakte tarieven, zoals bepaald door de
Taxameter of waarbij de ritprijs van te voren overeen is gekomen.
2. Betalingen door Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd
betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen
van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
3. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/ Opdrachtgever te
bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder is niet gehouden een hoeveelheid munten als
betaling aan te nemen, als het tellen daarvan een onevenredig
oponthoud veroorzaakt.
4. a. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze
14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door
hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
b. Voor zover Reiziger/ Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Vervoerder aanspraak op
vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in
afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan
15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum
van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten
factuur.
5. Partijen zijn gerechtigd om wederzijdse vorderingen te verrekenen.
Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden – Vervoerder
1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.
2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te
brengen volgens de voor de Reiziger gunstigste weg: hetzij via de
snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger
of de meldkamer/ centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht
geeft om langs een andere route te rijden.
3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage,
tenzij zulks om (verkeers-)technische redenen onmogelijk is.
4. Vervoerder is bij gebruik van de Taxameter verplicht de stand
van de Taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan,
dat Reiziger zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft
kunnen stellen.
5. Vervoerder is verplicht om, zoals voorgeschreven in artikel 1c
van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, aan de Reiziger een betalingsbewijs te verstrekken
waarop tenminste de daar voorgeschreven gegevens staan, zoals
de ritprijs en daarbij toegepaste tarieven, de gereden afstand,
naam, adres en nummer vergunning van het bedrijf, kenteken
voertuig, datum en begin- en eindtijdstip van de rit.
6. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens, verkregen in verband met de boeking van
ritten of anderszins. Vervoerder verwerkt deze gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
7. Als de Vervoerder het vervoer geheel of gedeeltelijk staakt,
stelt de hij Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het staken
en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.
Artikel 8: Handbagage
1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage,
welke door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn,
dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren. Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval
Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer
gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te “s-Gravenhage op
25 september 2014, aktenummer 47/2014.
Deze algemene voorwaarden treden in werking per oktober 2014.
KNV Taxi
Spui 188, 2511 BW Den Haag
Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag
T 070 375 17 51, F 070 345 58 53
E knvtaxi@knv.nl, I www.knv.nl
danigheid of een gebrek van zijn Handbagage. Ook schoonmaakkosten behoren tot de in dit artikel bedoelde vergoeding
van schade.
Artikel 14: Klachten en geschillen
1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij Vervoerder binnen bekwame tijd nadat
Reiziger/ Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of
redelijkerwijs had moeten constateren.
2. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van
geschillen, bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Reiziger af te handelen.
3. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder de klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus
ontstane geschil aan de in lid 5 genoemde geschillencommissie
te kunnen voorleggen.
4. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor
schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet
daarbij bij benadering worden aangegeven.
5. Geschillen tussen Reiziger/ Opdrachtgever en Vervoerder over
de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde
diensten, kunnen zowel door Reiziger/ Opdrachtgever als door
Vervoerder worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den
Haag.
6. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in
behandeling genomen, indien Reiziger/ Opdrachtgever zijn
klacht eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
7. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil
uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de
klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere
door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
8. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen
vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken
van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
9. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van
de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij
wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil
is een vergoeding verschuldigd.
10. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven
genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis
te nemen.
Artikel 15: Nakomingsgarantie
1. KNV Taxi staat garant voor de nakoming van de bindend
adviezen van de Geschillencommissie Taxivervoer door haar
leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na
de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. KNV Taxi verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat
het geschil door de Geschillencommissie Taxivervoer ter zitting is
behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
a. aan het lid is surseance van betaling verleend, of;
b. het lid is failliet verklaard, of;
c. de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de
bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
eerdere datum, waarvan KNV Taxi aannemelijk kan maken dat
de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;
3. De garantstelling door KNV Taxi is beperkt tot € 10.000,- per
bindend advies. KNV Taxi verstrekt deze garantstelling onder de
voorwaarde dat de consument die op deze garantie een beroep
doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan KNV Taxi overdraagt (cedeert),
gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft KNV Taxi een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan KNV Taxi over te dragen, waarna deze organisatie op
eigen naam en op kosten van KNV Taxi de betaling daarvan in
rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat KNV Taxi op naam van de consument en op kosten van KNV Taxi de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van KNV Taxi.
Artikel 16: Overige voorwaarden
1. KNV Taxi zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in
overleg met de Consumentenbond.
2. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands
recht.
3. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze
waarop Reiziger/ Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan verkrijgen.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar en te raadplegen
via internet, onder meer op www.knv.nl, en desgevraagd ook
kosteloos verkrijgbaar bij de vervoerder.